اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ زنان سرپرست خانوار

فرزندان این خانوارها از سربازی معاف می‌شوند

مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور یکی از معاف شدن یکی از فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار از خدمت سربازی خبر داد.

◼ مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور یکی از معاف شدن یکی از فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار از خدمت سربازی خبر داد. ◼ مهارت آموزی حدود 12000 بانوی سرپرست خانوار در سال ◼ فرآیند توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار ۳ سال است ◼ اولویت برنامه های مددکاری با زنان مطلقه است.

ادامـه مــطلب ...