اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ شاهزاده فرد

پرونده های قضایی پر چالش شهرداری شاهین شهر مورد پیگیری ویژه قرار می گیرد

کمسیون حقوقی شورای شهر شاهین شهر / وب سایت شاهین شهری / 140006015

کمیسیون امور حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر صبح روز دوشنبه 1400/06/15 به ریاست خانم باستانی و با حضور اعضای کمیسیون, آقایان صالحی و شاهزاده فرد و آقای احمدی مدیر واحد حقوقی شهرداری در محل تشکیل جلسات کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر برگزار شد. پرونده های پرچالش سالهای اخیر شهرداری مورد پیگیری قرار می گیرد...

متن کامل را ببینید