اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ طرح تفکیکی نیایش

آگهی مزایده فروش ۵ قطعه زمین مسکونی ورودی شهرک پردیس – طرح تفکیکی نیایش (نوبت دوم)

مزایده

آگهی مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی ورودی شهرک پردیس - طرح تفکیکی نیایش (نوبت دوم) مهلت شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری شنبه 99/06/22 برگزار کننده : شهرداری شاهین شهر

متن کامل را ببینید