اخبار ویژه
با تیگو 8 پرو e پلاس مجهز به گیربکس پیشرفته DHT برای تجربه نهایت لذت رانندگی آماده شوید!

آگهی مزایده واحد شماره ۳ فرهنگسرای خانواده (نوبت اول)

مزایدهآگهی مزایده واحد شماره ۳ فرهنگسرای خانواده (نوبت اول)

برگزار کننده : سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر

مهلت : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

آگهی مزایده واحد شماره ۳ فرهنگسرای خانواده (نوبت اول)

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر با استناد مصوبه شماره ۸۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحد شماره ۳ طبقه همکف فرهنگسرای خانواده واقع در شاهین شهر خیابان عطار بین فرعی ۸ و ۹ غربی را با کاربری اداری- تجاری– فرهنگی از طریق مزایده عمومی به صورت بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال واگذار نماید. متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.

 

شماره واحد

طبقه موقعیت واحد مساحت تقریبی(متر مربع) نرخ پایه اجاره بهای ماهانه (ریال) سپرده شرکت در مزایده(ریال)
سه همکف ضلع جنوب غربی ۱۷ ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۷۸۰۰۰۰۰
 • متقاضیان ایثارگر و خانواده شهدای ساکن شاهین شهر در شرایط مساوی دارای اولویت می باشند.
 • برنده مزایده برای عقد قرارداد باید دارای مجوز های لازم از مراجع ذی صلاح و فاقد سوء پیشینه کیفری و مورد تأیید حراست شهرداری شاهین شهر باشد.
 • برنده مزایده باید واجد صلاحیت های لازم ( فنی و اخلاقی ، مالی…) بوده و توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را دارا باشد و تأیید مراتب پیش گفته به عهده سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر می­باشد.
 • شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ و سایر مقرراتی که چنین محدودیت هایی را معین می نماید ، نیست.

تبصره ۱ : کارکنانی که در این گونه اماکن به خدمت گرفته می­ شوند نباید هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با شهرداری شاهین شهر و سازمان های وابسته تابعه داشته باشند.

 • کلیه افراد به کار گرفته شده در محل مورد اجاره ملزم به داشتن صلاحیت های لازم (توانمندی فنی، فرهنگی، اخلاقی و …) می ­باشند و برنده مزایده بایستی پیش از به کارگیری، تأییدیه حراست شهرداری شاهین شهر، گواهی عدم اعتیاد، گواهی عدم سوء پیشینه ایشان را به سازمان ارائه نماید.
 • میزان اجاره و قیمت مکان مزایده با لحاظ نمودن شرایط موجود (مکان، تجهیزات، امکانات و …) بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده و قیمت پایه محاسبه و منظور می­گردد و برنده مزایده با این وصف و رویت محل مورد نظر اقدام به شرکت در مزایده و انعقاد قرارداد می نماید و مبلغ پایه بهره برداری ماهانه اعلامی در آگهی برای سال اول و اجاره ماهانه برای سال دوم با ۲۰% افزایش اعلام می گردد.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید سپرده شرکت در مزایده را به حساب جاری شماره ۰۱۰۵۰۵۲۹۲۹۰۰۷ به نام شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی را ضمیمه اسناد خود نمایند.
 • به پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مشروط، مخدوش و یا فاقد سپرده باشند، یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • تغییر کاربری و استفاده غیر از موضوع مزایده ممنوع می­باشد.
 • شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ پیشنهادهای خود را در دو پاکت الف و ب که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد امضا شده و سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی و مدارک تأییدیه و پرینت صورت حساب بانکی خود مربوط به یکسال قبل و دارای مهر بانک محال علیه و پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و نام خانوادگی و مشخصات ، تکمیل شده باشند به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
 • در صورت برنده شدن هر یک از افراد شرکت کننده در مزایده استعلام خوش حسابی از بانک صادر کننده حساب جاری از حساب شخصی شرکت کننده الزاماً جزء مدارک تقدیمی برای انعقاد قرارداد می باشد و در صورت عدم خوش حسابی علاوه بر ضبط سپرده شرکت در مزایده نسبت به انعقاد قرارداد با نفر بعدی اقدام خواهد شد .
 • پیشنهادهای رسیده در کمیسیون معاملات عمده (عالی) سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر که بدین منظور روز شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد ، کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • سپرده نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می گردد. همچنین در صورتی که نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط خواهد شد .
 • نفر دوم مزایده پیشنهاد دهنده ای است که قیمت پیشنهادی او بیش از مبلغ تضمین شرکت در مزایده با نفر اول برنده مزایده اختلاف نداشته باشد، در غیر این صورت مزایده فاقد نفر دوم خواهد بود.این شرایط برای نفر سوم نیز برقرار می باشد.
 • در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر قرارداد، بهره بردار در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد:

مرتبه اول: معادل ۱۰% الی ۵۰% از تضمین سپرده شده توسط بهره بردار بنا به تشخیص سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر به نفع سازمان ضبط می­گردد و بهره بردار موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به تکمیل و جبران کسر ضمانت نامه اقدام نماید.

مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سازمان، نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به بهره بردار با مهلت ۷ روزه و ضبط کل تضمین سپرده شده و جایگزینی طرف قرارداد دیگر توسط سازمان اقدام می شود و بهره بردار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 • برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت ۷ روز ازتاریخ ابلاغ برنده در مزایده، نسبت به تکمیل مدارک و امضاء قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت نسبت به ابطال ابلاغ و عقد قرارداد با نفر بعدی وضبط سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع سازمان اقدام خواهد شد.
 • برنده مزایده مکلف است پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد و نصب تجهیزات مربوطه ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به شروع بهره برداری طبق مفاد قرارداد اقدام نماید.
 • چنانچه در طول مزایده یا زمان انعقاد قرارداد یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط گفته شده در آگهی مزایده و قرارداد می باشد، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر نسبت به ضبط سپرده مزایده ، حذف متقاضی از فهرست مزایده یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت ها اقدام خواهد نمود.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، نمونه قرارداد (به ویژه ماده مربوط به تعهدات) ، شرایط مندرج در آگهی مزایده و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده و مکلف به امضای تمامی صفحات می باشند و همچنین از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید و از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات، اطلاعات کامل کسب نمایند. بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند.
 • شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان و شهرداری شاهین شهر بدهکار می باشند، مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به این سازمان و تسویه حساب کامل با امور مالی و درآمد شهرداری شاهین شهر بوده، درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد.
 • کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل ، هزینه انشعاب­های مورد نیاز اعم از گاز ، برق ، آب و شارژ و کلیه عوارض قانونی از جمله عوارض فعالان اقتصادی و مالیات و … بر عهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
 • شرکت کنندگان در مزایده اقرار و اعتراف می­نمایند از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات­ها و قوانین مربوط به شهرداری کاملأ مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصا حساب­های موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی- حق و حقوق افراد به کارگیری شده در مجموعه و هرگونه بیمه و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید. همچنین کلیه کسور قانونی به عهده بهره بردار خواهد بود.
 • باتوجه به شرط مباشرت بهره بردار ، برنده مزایده حق واگذاری به غیر به صورت نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و … به صورت جزیی و کلی نخواهد داشت در غیر اینصورت سازمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
 • چگونگی و شرایط و زمان تحویل محل به منتخب مزایده حسب شرایط اعلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر و کمیسیون معاملات عمده ( عالی ) می باشد.
 • شغل مورد نظر باید در هنگام قرارداد معین و با هماهنگی سازمان باشد.
 • با توجه به اینکه از بهره بردار سر قفلی دریافت نشده است قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب شورای اسلامی مورخ ۲/۴/۱۳۸۹می باشد.
 • در صورتی که طرف دوم قرارداد (بهره بردار) نسبت به اجرای تعهدات خود همچنین پرداخت وجه چک های تسلیمی در سر رسید معینه اقدام ننماید به ازای هر روز تأخیر مکلف به پرداخت روزانه مبلغی به عنوان خسارت تأخیر با نظر کارشناس رسمی دادگستری در حق سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر می باشد.
 • طرف قرارداد مکلف است پس از تاریخ پایان قرارداد و همچنین پس از اعلان فسخ و یا اقاله نسبت به توقف بهره برداری و تخلیه موضوع قرارداد و متعاقباً تسویه حساب با سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهراقدام نماید.
 • در صورتی که بهره بردار نسبت به تخلیه محل اقدام ننماید سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر می­ تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی خود رأساً به محل مورد این قرارداد وارد و نسبت به تخلیه آن اقدام نماید و در صورت بروز خسارت مسؤولیتی نخواهد داشت و همچنین مکلف به پرداخت روزانه مبلغی به عنوان وجه التزام تخلیه مورد بهره برداری با نظر کارشناس رسمی دادگستری در حق سازمان می باشد.این امر مانع از ضبط ضمانت نامه بانکی ایشان نمی باشد.
 • برنده مزایده موظف است هنگام عقد قرارداد ، یک سفته با مبلغ پانصد میلیون ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال بابت ضمانت اجرای تعهدات در قبال اشخاص ثالث تا یک سال بعد از اتمام قرارداد و بابت ضمانت پرداخت اجاره ماهیانه معادل اجاره یک سال را در قالب ضمانت نامه بانکی یا سپرده نزد سازمان ، ارائه دهد و در سال آینده شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد.
 • برنده مزایده متعهد است علاوه بر پرداخت اجاره ماهانه، مبلغ سه میلیون( ۳۰۰۰۰۰۰ ) ریال نیز بابت هزینه قبوض و شارژ به صورت ماهانه به حساب سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر واریز نماید. لازم به ذکر است مبلغ اعلامی برای شارژ سال اول بهره برداری می باشد و برای سال دوم (شرط تمدید سالانه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار می باشد) مبلغ شارژ توسط سازمان اعلام خواهد شد.
 • از برنده مزایده هنگام عقد قرارداد ، بابت هر ماه اجاره بهاء یک چک ، بابت تضمین اجاره بهاء کل قرارداد یک چک از شخص ثالث ، بابت ضمانت در برابر اشخاص ثالث نیز یک چک دریافت می گردد.
 • شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد.
ارسال مطلب به دیگران :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *