اخبار ویژه

آگهی مزایده و مناقصه

آگهی مزایده فروش ۵ قطعه زمین مسکونی ورودی شهرک پردیس – طرح تفکیکی نیایش (نوبت دوم)

مزایده

آگهی مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی ورودی شهرک پردیس - طرح تفکیکی نیایش (نوبت دوم) مهلت شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری شنبه 99/06/22 برگزار کننده : شهرداری شاهین شهر

متن کامل را ببینید

آگهی مناقصه عملیات اجرایی پارک حاشیه ای کنار مسیل با اولویت بلوار امام علی (ع) (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عملیات اجرایی پارک حاشیه ای کنار مسیل با اولویت بلوار امام علی (ع) (نوبت دوم) مهلت شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری شنبه 99/06/04 برگزار کننده : شهرداری شاهین شهر

متن کامل را ببینید